Измена и допуна ценовника услуга Архива „Верослава Вељашевић“ Смед. Паланка

На основу члана 90, 91 и 94 Закона о културним добрима (Сл. гл. РС. бр 71/94) Управни одбор Архива „Верослава Вељашевић“ Смед. Паланка, доноси ценовник услуга за учињене услуге физичким и правним лицима:

 • Издавање уверења из архивске грађе на лични захтев – 500,00 динара
 • Давање података на коришћење из пројектне документације и имовинско - правне документације:
 • Физичка лица - 1.500,00 динара
 • Правна лица -  000,00 динара

 • Издавање пројеката на реверс по дану:
 • Физичка лица – 6.000,00 динара
 • Правна лица – 12.000,00 динара

 

Издавање уверења и фотокопија докумената када у захтеву нема довољно података чиме је проузроковано дуготрајније истраживање:

 • За временски распон од 1 до 5 година – 700,00 дин.
 • За временски распон од 5 до 10 година – 2.000,00 дин.
 • За временски распон од преко 10 година – 5.000,00 дин.

 

 • Израда правилника о канцеларијском пословању 30.000,00 дин.
 • Сређивање грађе у регистратури 3.000,00 дин.
 • Преузимање архивске грађе и регистратурског материјала у сређеном стању – 15.000,00 дин
 • .У несређеном стању – 20.000,00 дин
 • Стручни надзор над сређивањем архивске грађе и регистратурског материјала у регистратури – 2.000,00 дин.
 • Обилазак по захтеву регистратуре – 3.000,00 дин.
 • Уз сваки захтев плаћа се 200,00 дин.(уколико се захтев позитивно реши коначно уверење, фотокопија се умањује за 200,00 дин.).

Овај ценовник се не примењује код пружања услуга лицима која су корисници социјалне помоћи и лицима којима су уверења потребна у циљу регулисања радног стажа.

© Copyright 2017 Arhiv Smederevska Palanka. All Rights Reserved.